Odsjek za moždani udar

U okviru Odsjeka za moždani udar obavljaju se sledeći poslovi: zbrinjavanje pacijenata sa akutnim ishemijskim moždanim udarima prema najsavremenijim dijagnostičkim i terapijskim protokolima za ovu oblast. Timski i multidisciplinaran pristup svakom pacijentu. Praćenje svih važnih funkcija u prvih 24-48 sati moždanog udara. Saradnja u toku rada sa drugim specijalistima (specijalista kardiologije, specijalista neurohirurgije, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije i dr.). Pružanje fizikalne terpije od samog početka bolesti. Kontinuirani monitoring pacijenta (disanje, EKG, arterijski pritisak, tjelesna temperatura, oksigenacija krvi). Kliničko ispitivanje pacijenata, CT pregled, rana primjena trombolitičke i ostale medikamentozne terapije, rana fizikalna terapija, prevencija komplikacija, liječenje hipoksije, hiperglikemije, febrilog stanja dehidratacije, nastavak fizikalne terapije i pravljenje plana za dalje liječenje nakon otpusta iz bolnice.