Neurološka ambulanta

U okviru Neurološke ambulante obavljaju se sledeći poslovi: prijem i pregledi pacijenata, trijaža pacijenata prema hitnosti i prioritetima, sanitarna obrada pacijenata, uzimanje materijala za hitne laboratorijske i druge druge analize, snimanje na raspoloživim medicinskim aparatima, aplikacija medikamenata (I.V., I.M., S.C.), plasiranje stalnih igala, plasiranje katetera, mjerenje vitalnih parametara, dijagnostika EKG aparatom, vađenje krvi i dr.